DOLPHIN SAFE

Danh sách các công ty Việt Nam đạt được chứng chỉ Dolphin safe: https://savedolphins.eii.org/dolphin-safe/listings/country/vn