BSCI

BSCI là một sáng kiến ​​của Hiệp hội Ngoại thương (FTA), hiệp hội kinh doanh hàng đầu về thương mại quốc tế và châu Âu, được thiết kế để cải thiện điều kiện làm việc cho các nhà cung cấp của các công ty thành viên tham gia BSCI. BSCI không phải tiêu chuẩn, tổ chức đánh giá hay hệ thống công nhận, nó cung cấp một hệ thống giúp các doanh nghiệp cải thiện dần các điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng của họ.