IFS

IFS được thành lập năm 2003 với tên gọi Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế. IFS là một tiêu chuẩn quốc tế để đánh giá sự tuân thủ của sản phẩm và quy trình liên quan đến chất lượng và an toàn thực phẩm.